o2 feed whole.png

Available in :

FM+                               in The Mills Tsuen Wan 

O2 Wellness     in Jordon & Tsuen Wan

Pre Order In:

Gypsy aroma Instagram                               

Gypsy aroma Website

Untitled 13.png
Untitled 12.png
Untitled 11.png

Each Set comes with O2 Wellness Treatment Voucher!

 ($900 Value)

No product

O2 Wellness 

O2 Wellness一改傳統痛症治療體驗,加入生活品味,是一間配合運動和手法治療的中心,配合物理治療師的建議和運動訓練,強調身體五感的舒適和放鬆,解除肌肉痛楚,喚醒身體無限潛能。